Bảo quản nông sản và sản phẩm nông nghiệp trong quá trình vận chuyển và lưu kho theo đúng tiêu chuẩn chất lượng quốc tế.

Bảo quản nông sản và sản phẩm nông nghiệp trong quá trình vận chuyển và lưu kho theo đúng tiêu chuẩn chất lượng quốc tế giúp hoa quả tươi lâu cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu